Osobní odběr zboží je možný po telefonické domluvě.. Děkujeme

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení a správce 

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi kupujícím a provozovatelem internetového obchodu www.kuplevandule.cz. Provozovatelem je Olga Pospíšilová, Václavská 1107, Chrudim 1, 537 01, IČO 60106239, (dále jen „prodávající“). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv upravit. Podáním elektronické objednávky, objednávky na základě emailu nebo telefonicky kupující stvrzuje souhlas s těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím prostřednictvím emailu. Kupní smlouva nenabude platnosti pouze v případě, že objednávka nebyla ze strany prodávajícího potvrzena.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodů kuplevandule.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

 3.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 3.4. Kupní smlouva je uzavřena se souhlasem na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za souhlas se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo souhlas prodávajícího prostřednictvím emailu.

 3.5. Cena za zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

 3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

4. Objednání zboží

Objednávka zboží z internetového obchodu www.kuplevandule.cz je závazná od okamžiku odeslání potvrzujícího emailu od prodávajícího. Zboží bude odesláno na adresu kupujícího za cenu uvedenou v e-shopu v okamžiku objednávky zboží. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou bude zboží dodáno. Daňový doklad bude kupujícímu dodán společně se zbožím.

5. Zrušení objednávky Kč  dobírka

Kupující má právo zrušit objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení a to bez udání důvodu. O zrušení objednávky nás informujte co nejdříve na mailu: info@kuplevandule.cz. Objednávku je možno bezplatně zrušit nebo změnit až do okamžiku odeslání zboží, o kterém bude kupující informován emailem. Pokud bylo zboží již vyexpedováno, je povinností kupujícího zboží převzít a poslat jej zpět se všemi doklady doporučeně na adresu prodávajícího a to na vlastní náklady. Zboží nelze vrátit na dobírku. Pokud bude vrácené zboží v původním obalu, kompletní, nepoškozené, čisté a bez jiných vad budou kupujícímu do 14-ti dnů vráceny peníze. Vrácena bude pouze částka rovnající se ceně zboží, nikoliv poškozené.

 6.Dodací lhůta

Doba expedice zboží z našeho internetového obchodu je obvykle 5 pracovních dnů. V případě, že by doba expedice měla překročit tuto dobu, bude o tom kupující informován emailem. Za nesplnění dodaných termínů po expedici způsobených přepravcem prodávající neodpovídá.

 7. Doprava a poštovné

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím PPL s.r.o. na dobírku v závislosti na velikosti +19 Kč dobírka :

 

PPL Parcel S       99 Kč                max. rozměr 30x30x30 cm a hmotnost do 31,5 kg

PPL Parcel M       119 Kč               max. rozměr 60x40x30 cm a hmotnost do 31,5 kg

PPL Parcel L        159 Kč               max. rozměr 100x50x50 cm a hmotnost do 31,5 kg

 8. Převzetí zboží

Při převzetí zboží PPL se přesvědčte, než jej přijmete o neporušení obalu. V opačném případě, pokud by byl obal poškozen během přepravy, zboží nepřebírejte a řešte tuto skutečnost s přepravcem. Kupující má povinnost objednané zboží převzít od doručovatele, pokud tak neučiní, porušuje podmínky Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. V případě, že se objednané zboží vrátí na adresu prodávajícího z důvodu nevyzvednutí zásilky, je možné jej kupujícímu zaslat znovu, ale kupující musí uhradit na účet prodávajícího náklady na nové poštovné. Nelze to brát jako storno objednávky, protože tím kupující porušuje tyto obchodní podmínky. Pokud si kupující nepřeje opětovné zaslání zboží na jeho adresu, je povinen prodávajícímu uhradit poplatek na náklady dopravu a ostatní výdaje 200,-Kč. Každý případ je však posuzován individuálně a v případě rychlého a korektního jednání ze strany kupujícího může být tento poplatek prodávajícím snížen.

 9. Reklamace

Daňový doklad, který kupující obdrží společně se zbožím, slouží jako záruční list.

Před zasláním reklamovaného zboží na naši adresu nás kontaktujte na emailu: info@kuplevandule.cz Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé činností třetí strany, tj. kupujícího nebo přepravce. Jedná se o specifické produkty. Záruka se také nevztahuje na škody způsobené nesprávným skladováním či špatnou údržbou. Zároveň nám pošlete krátký email se stručným popis reklamace a fotografii závady. Do reklamačního formuláře připište číslo Vaší objednávky, o jaké zboží se jedná a číslo Vašeho účtu pro zaslání peněz.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování KupLevandule, Václavská 1107, 537 01 Chrudim. Adresa elektronické pošty? info@kuplevandule.cz , telefon 723 815 474.